Đăng bởi: nghienson | Tháng Ba 7, 2012

DÒNG ĐIỆN BÀN HẦU NGÔ HỒNG (Đời 20)

Dòng Điện Bàn Hầu Ngô Hồng (Đời 20)

Điện Bàn Hầu Ngô Hồng là con trai thứ 3 Dụ Vương Ngô Từ,có công bình Chiêm Thành được phong 150 mẫu tự điền ở xã Bình Ngô huyện Thiệu Thiên.Phả cũ chỉ chép vài đời rồi bỏ lửng.

Ngày nay có hai chi họ Ngô ở Bình Ngô thờ Tổ Ngô Hồng,nhưng phả bị gián đoạn mất nhiều đời,chỉ chép được từ đời 26 (cuối Lê trung hưng) trở lại đây.

                                            

Con cháu Ngô Hồng theo tự điền và cũng là quê mẹ về ở thôn Bình Ngô xã Cán Xuyên huyện Thuỵ Nguyên phủ Thiệu Thiên, sau đổi Thiệu Hoá,nay là xã Thiệu Vũ huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hoá.

Theo phả cũ, Ngô Hồng con Dụ Vương  Ngô Từ, vào đời thứ 20, sinh Nghĩa Quận công Ngô Điện đời thứ 21.Phả cũ chỉ chép đến đó.Phả của họ Bình Ngô chép rằng: Chỉ biết từ thuỷ tổ Văn Xuyên Nam còn  về trước xa hơn nữa thì không rõ.Nối dòng đến nay vào khoảng 16,17 đời,có thể thiếu vài đời trong khi thiên cư.

Nay tạm lấy Thuỷ tổ Văn Xuyên Nam làm đời thứ nhất.

Hiện nay chia thành ba chi họ,dòng chính ở Bình Ngô,một dòng thiên cư làng Tràng Xuân,

xã Đông Ninh huyện Đông Sơn,một chi họ thiên cư xã Tam Sơn huyện Đông Ngàn, nay thuộc thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh (họ Ngô Gia).Đời thứ nhất ứng với đời thứ 24 trong hệ phả chung.

 

20 Ngô Hồng              Tham đốc thân quân thần vũ Tứ vệ quân vụ  Điện Bàn Hầu,Hữu hiệu

Điểm,kỵ mồng 5 tháng 10,mộ ở xã Chấn Xuyên  huyện Thụy

Nguyên,đựơc cấp 100 mẫu tự điền ở xứ Di Tán thôn Bình Ngô xã Chấn

Xuyên huyện Thụy Nguyên.

Sinh Ngô Điện.

 

21 Ngô Điện               Nghĩa Quận công.Sinh Ngô Lưu.

 

22 Ngô Lưu(Uyên)     Thái bảo Tá Quận công ,chi phái ở ngọai quán .

 

Từ đây do mất phả có thể gián đọan một vài đời.

 

Đời 1    Ngô Miên      tự Văn Cẩm,Văn Xuyên Nam, niên hiệu Hoàng Định (1601-

1619),Quang tiến Thận lộc Đại phu, Đại lý tự Thiếu khanh,

thăng Văn Xuyên Bá.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, sinh Ngô Đính.

2   Ngô Đính               tự Hưng Vận, Lang trung Binh bộ,năm Dương Hoà (1635-1643)

Phong Tán trị Công thần, Đặc tiến kim tử Vinh lộc Đại phu.

Sinh Ngô Kiên,Ngô tự Bá Phán,Ngô Thị Tương.

3  Ngô Kiên                 tự Đạo Thành.

Bà cả sinh Ngô Chung, Ngô Đỉnh, Ngô Thị Chim.

Bà thứ sinh Ngô Kiền tự Phúc Ý,đem con về  quê bà làm ăn ,thành

chi họ ở Đông Lĩnh huyện Đông Sơn tỉnh Thanh hóa ngày nay.

 

4  Ngô Chung           Tự Đạo Bình,sinh Ngô Chim.

 

4  Ngô Đỉnh             Tự Trung Túc,sinh hai con gái.

 

5  Ngô Chim            Tự Đạo Thuần,sinh Ngô Bản, Ngô Tý.

6    Ngô Tý               Sinh Ngô Tô, Ngô Hoà, Ngô Ứớc, Ngô Hữu.

7    Ngô Tô               Sinh Ngô Khuyến.

8    Ngô Khuyến       Sinh Ngô Suyền.

9    Ngô Suyền         Sinh Ngô Duyệt,Ngô Phong,Ngô Hậu.

 

10  Ngô Duyệt               Sinh Ngô Sum (vt).

Ngô Phong               Sinh Ngô Trọng Phường, Ngô Trọng Bồi.

Ngô Hậu                   Sinh Ngô Quận ,Ngô Trọng Công,Ngô Lân.

11  Ngô Trọng Phường    sinh Ngô Kính, Ngô Ánh.

Ngô Trọng Bồi          sinh Ngô Trọng Huân.

Ngô Quận                sinh Ngô Ngoạn, Ngô Sài, Ngô Sức.

Ngô Trọng Công       Hàm Cửu phẩm năm Thành Thái thứ 5(1894),

sinh Ngô Cốn, Văn Cần.

Ngô  Lân                 sinh Ngô Bàng, Ngô Lệ, Ngô Dật.

 

12  Ngô Kính                Thừa tự Ngô Sum, sinh Ngô Điển, Ngô Duyên, Ngô Ngáo,

Ngô Xúc.

Ngô Ánh                 Sinh Ngô Khánh, Ngô Cương.

Ngô Trọng Huân     hai bà, sinh Ngô Tạo, Ngô Thực.

Ngô Ngoạn             Sinh Ngô Lược, Ngô Sách.

Ngô  Sài                  Sinh Ngô Thị Giai.

Ngô  Sức                 Sinh Ngô Văn Quận, Ngô Văn Bột.

Ngô  Cốn

Ngô văn Cần

Ngô Lệ

Ngô Bàng              Sinh Ngô Văn Chương, Ngô Văn Dương,Ngô Văn Tấu,Ngô  Dật.

 

13  Ngô Điển              Sinh 1 trai 3 gái.

Ngô Khích            Sinh Ngô Trọng Lịch, Ngô Trọng Thông.

Ngô Lược             Bà Thị Thường.

Ngô Sách              Bà Thị Nhơ.

Ngô Xúc               Bà Thị Khuông, sinh Ngô Văn Thường.

Ngô Khánh          Bà Thị Đặng, sinh Ngô Văn Chung.

Ngô Cương          sinh Ngô Văn Trích.

 

Chi phái Ngô Thuyền (Thanh Hóa)

 

3 Ngô …tự Bá Phán       Bà Nguyễn Thị Cấu,sinh ông Hương trưởng,ông Đẩu,ông Tích.

 

4 Ông Hương trưởng    (thuỵ Phương Xuân), sinh Ngô Phương Viên,Ngô Xuân.

5  Ngô Phương Viên     Chuẩn tường Bá,bà Dương Thị Đỏ sinh Ngô Phúc Nhạ,

Ngô …Tiến công Thị lang.

 

6  Ngô Phúc Nhạ           tự Bá Nghi,có tên là Ngô Phúc Đạo.

Cai Hợp thời Lê Hiển Tôn,làm Tri bạ vệ Thần Sách,

Bà cả Dương Thị Anh sinh Ngô Thị Nhạc,Ngô Khắc Trạch.

Bà thứ sinh 9 con trai gái ở xã Tam Sơn ,nay thuộc thị xã Từ Sơn

tỉnh Bắc Ninh  (Họ Ngô Gia).

 

7  Ngô Khắc Trạch     sinh Ngô Y và 1 gái.

8  Ngô Y                    tự Nguyên Thâu,Cai đội ,sinh Ngô Doãn Bảo,Ngô Thị Di,

Ngô Thị Trường,Ngô Thị Lệ.

9 Ngô Doãn Bảo        tự Phúc Cân,sinh năm Cảnh Hưng,mất năm Minh Mạng,sinh

Ngô Doãn Trai,Ngô Doãn Trinh,Ngô Doãn Đông.

 

10  Ngô Doãn Đông   (Huấn), sinh Ngô Doãn Lý,Ngô Doãn Điền,Ngô Doãn Thường.

11  Ngô Doãn Điền     (Lộ),sinh  Ngô Doãn Đoán.

12  Ngô Doãn Đoán   tự Phúc Thành,sinh Ngô Doãn Thuyền.

13  Ngô Doãn Thuyền  (1906-1994), Ủy viênT.W.ĐCS Việt Nam,Bí thư Tỉnh ủy Thanh

Hóa,bà họ Ngô Văn cùng làng.

 

 

Chi họ Ngô- Đông Ninh huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa

 

4  Ngô Chim        Húy Kiền,tự Phúc Ý,theo về quê mẹ. Bà Lê Thị Sản ở Đông Ninh,

sinh Ngô Trấn,Ngô Thị Hoan,Ngô Thị Tạo.

5  Ngô Trấn          tự Tiến Dụng .Bà Lê Thị Chương, sinh Ngô Báo, Ngô Phúc.

 

6  Ngô Phúc         (Đạo Minh),con thứ lên trưởng, sinh ba trai,( hai vô tự).

 

7  Ngô Đạo Trực  sinh ba con trai.

 

8          Ngô Trọng Chuẩn

Ngô Trọng Phiếu (huý Lan)

Ngô trọng Thỉnh

Ngô Bá Bình

Ngô Bá Trọng

Ngô Toại

Ngô Xuân

 

9          Ngô Trọng Lộc

Ngô Trọng Cái

Ngô Diễn

Ngô Trọng Thỉnh

Ngô Trọng Viên

Ngô Bá Trường        Trở về Bình Ngô sinh Ngô Thành ,Ngô Viên

Ngô Bảng                Trở về Binh Ngô sinh Ngô Trầm

Ngô Diễn

 

10        Ngô Trọng Cang

Ngô Trọng Chính     sinh Ngô Trọng Thiềm

Ngô Trọng Ngoạn

Ngô Trọng Sính       Ngô Trọng Hoạt

Ngô Trọng Trầm      Ngô Trọng Côn       Ngô Trọng Thành     Ngô Viên

 

11        Ngô Trọng Đỉnh        Ngô Trọng Đổng      Ngô Trọng Sách     Ngô Trọng Vẽ

Ngô Trọng Bắc         Ngô Trọng Nhai  con Ngô Chỉnh, sinh  Kỳ,Bằng

Ngô Trọng Nghĩa     Ngô Trọng Vấn        Ngô Trọng Biện      Ngô Trọng Vực

Ngô Trọng Thiệu      Ngô Trọng Mậu       Ngô Trọng Bôi

Ngô Trọng Tàn         Ngô Mậu

Cho đến ngày nay còn bốn năm đời chưa ghi chép.

 

Họ Ngô Gia -Tam Sơn

Thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

 

Điện Bàn Hầu Ngô Hồng là con trai thứ 3 Dụ Vương Ngô Từ,có công bình Chiêm Thành được phong 100 mẫu tự điền ở Bình Ngô huyện Thụy Nguyên phủ Thiệu Thiên.Phả cũ chỉ chép vài đời rồi bỏ lửng.

Ngày nay có hai chi họ Ngô ở Bình Ngô thờ Tổ Ngô Hồng,nhưng phả bị gián đoạn mất nhiều đời,chỉ chép được từ đời 26 (cuối Lê trung hưng) trở lại đây.                                            

Con cháu Ngô Hồng theo tự điền và cũng là quê mẹ về ở thôn Bình Ngô xã Cán Xuyên huyện Thuỵ Nguyên phủ Thiệu Thiên, sau đổi Thiệu Hoá,nay là xã Thiệu Vũ huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hoá.

Theo phả cũ, Ngô Hồng con Dụ Vương  Ngô Từ, vào đời thứ 20, sinh Nghĩa Quận công Ngô Điện đời thứ 21.Phả cũ chỉ chép đến đó.Phả của họ Bình Ngô chép rằng: Chỉ biết từ thuỷ tổ Văn Xuyên Nam còn  về trước xa hơn nữa thì không rõ.Nối dòng đến nay vào khoảng 16,17 đời,có thể thiếu vài đời trong khi thiên cư.

Nay tạm lấy Thuỷ tổ Văn Xuyên Nam làm đời thứ nhất.

Hiện nay chia thành ba chi họ,dòng chính ở Bình Ngô,một dòng thiên cư làng Tràng Xuân,

xã Đông Ninh huyện Đông Sơn,một chi họ thiên cư xã Tam Sơn huyện Đông Ngàn, nay thuộc thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh (họ Ngô Gia).Đời thứ nhất ứng với đời thứ 24 trong hệ phả chung.

 

20 Ngô Hồng              Tham đốc thân quân thần vũ Tứ vệ quân vụ  Điện Bàn Hầu,Hữu hiệu

Điểm,kỵ mồng 5 tháng 10,mộ ở xã Chấn Xuyên  huyện Thụy

Nguyên,đựơc cấp 100 mẫu tự điền ở xứ Di Tán thôn Bình Ngô xã Chấn

Xuyên huyện Thụy Nguyên.

Sinh Ngô Điện.

 

21 Ngô Điện               Nghĩa Quận công.Sinh Ngô Lưu.

 

22 Ngô Lưu(Uyên)     Thái bảo Tá Quận công ,chi phái ở ngọai quán .

 

Từ đây do mất phả có thể gián đọan một vài đời.

 

Đời 1    Ngô Miên      tự Văn Cẩm,Văn Xuyên Nam, niên hiệu Hoàng Định (1601-

1619),Quang tiến Thận lộc Đại phu, Đại lý tự Thiếu khanh,

thăng Văn Xuyên Bá.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, sinh Ngô Đính.

2   Ngô Đính               tự Hưng Vận, Lang trung Binh bộ,năm Dương Hoà (1635-1643)

Phong Tán trị Công thần, Đặc tiến kim tử Vinh lộc Đại phu.

Sinh Ngô Kiên,Ngô tự Bá Phán,Ngô Thị Tương.

 

3 Ngô …tự Bá Phán       Bà Nguyễn Thị Cấu,sinh ông Hương trưởng,ông Đẩu,ông Tích.

 

4 Ông Hương trưởng    (thuỵ Phương Xuân), sinh Ngô Phương Viên,Ngô Xuân.

5  Ngô Phương Viên     Chuẩn tường Bá,bà Dương Thị Đỏ sinh Ngô Phúc Nhạ,

Ngô …Tiến công Thị lang.

 

6  Ngô Phúc Nhạ           tự Bá Nghi,có tên là Ngô Phúc Đạo.

Cai Hợp thời Lê Hiển Tôn,làm Tri bạ vệ Thần Sách,

Bà cả Dương Thị Anh sinh Ngô Thị Nhạc,Ngô Khắc Trạch.

Bà thứ sinh 9 con trai gái ở xã Tam Sơn ,nay thuộc thị xã Từ Sơn

tỉnh Bắc Ninh  (Họ Ngô Gia)

 

(Phân chi từ Bình Ngô, vào đời thứ 7 họ Bình Ngô,ứng với đời thứ  29 chung các họ).   

 

29   Ngô Văn Đạo       tự Phúc Đạo, tức Phúc Nhạ, con Chuẩn Tường Bá

Ngô Phương Viên và bà Dương Thị Đỏ xã Bình Ngô.

Ưu binh, làm chức Cai hợp thời Lê Hiển Tôn (1740-1786),

bà thứ lánh về Tam Sơn,nay thuộc thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.

Xưa nay trong họ tương truyền Cụ Tổ từ Phủ Quảng Thanh hóa ra.

Sinh 9 con:

Ngô Văn Tâm,Ngô Văn Hiền,Ngô Văn Tân,Ngô Văn Kỉnh,

Ngô Thị Nam, Ngô Văn Tòan, Ngô Văn Đảng,Ngô Văn Tráng,

Ngô Thị Chín.                                                                                               

30   Ngô Văn Tâm        sinh Ngô Văn Kính,Ngô Văn Tín.

 

31   Ngô Văn Kính       sinh Ngô Văn Hoà (vô tự).

31   Ngô Văn Tín          sinh Ngô Văn Hữu.

 

32   Ngô Văn Hữu        sinh Ngô Văn Độ.

33   Ngô Văn Độ          sinh Ngô Văn Phẩm.

 

34   Ngô Văn Phẩm      sinh Ngô Văn Nghiêm,Ngô Văn Bảy.

35   Ngô Văn Nghiêm  sinh Ngô Văn Trang.

36   Ngô Văn Trang      sinh Ngô Gia Trọng.

37   Ngô Gia Trọng       sinh Ngô Gia Lang

38 Ngô Gia Lang          ở Tam Sơn,sinh hai gái.

 

35   Ngô Văn Bảy         sinh Ngô Văn Hai.

36   Ngô Văn Hai         sinh Ngô Gia Bính,Ngô Gia Cừ

(Ngô Gia Cừ trở về Thanh Hoá ở Phủ Quảng).

 

30   Ngô Văn Toàn       sinh Ngô Văn Chính.

31   Ngô Văn Chính     sinh Ngô Văn Minh.

32   Ngô Văn Minh       sinh Ngô Cựu Gia.

 

33   Ngô Cựu Gia         sinh Ngô Gia Vĩnh,Ngô Gia Du.

 

34   Ngô Gia Vĩnh        sinh Ngô Gia Dĩnh (phạp),Ngô Gia Viễn.

35   Ngô Gia Viễn        sinh Ngô Gia Kỳ.

36   Ngô Gia Kỳ           sinh Ngô Gia Tường,Ngô Gia…và 1 gái.

 

34   Ngô Gia Du                              tự Tác Tân, tham gia Đông Kinh nghĩa thục,sinh 10 con:

Ngô Thị Sâm,Ngô Thị Linh,Ngô Gia Lễ,Ngô Gia Kỳ,

Ngô Gia Khiết,Ngô Thị Quy,Ngô Thị Thục

Ngô Gia Tự,Ngô Gia Thảo.

 

35   Ngô Gia Lễ            Cử nhân thời Pháp,làm Tri phủ,sinh Ngô Gia Hy,

Ngô Gia Chí,Ngô Gia Trúc,Ngô Gia Khiêm,

Ngô Gia Thạch.

36   Ngô Gia Hy           Giáo sư y khoa, sinh:

Ngô Gia Trung (Ts ở Canada),

Ngô Gia Lương (Đh),

Ngô Thị Thuỷ (Bs ở Bỉ),

Ngô Thị Đại (Bs).

36   Ngô Gia Trúc         Giáo sư dược, sinh Ngô Gia Thăng (Đh) ,Ngô Gia Việt Đh),

Ngô Gia…(Ks).

36   Ngô Gia Khiêm     D.s, sinh Ngô Thị Khanh (Đh),Ngô Thị Nga.

36   Ngô Gia Thạch      Phó Giáo sư Tiến sỹ y, sinh một trai hai gái (có Ngô Thị Hương Bs).

 

35   Ngô Gia Kỳ           sinh Ngô Gia Tường,

Ngô Gia Khánh (liệt sỹ).

Ngô Gia Hiến (Đh),

Ngô Gia Hiếu,

Ngô Gia Đệ.

 

36 Ngô Gia Hiến          Đh.,sinh một trai hai gái.

36 Ngô Gia Hiếu          sinh ba trai một gái.

36 Ngô Gia Đệ             sinh ba trai một gái.

35  Ngô Gia Khiết        sinh Ngô Gia Hồ,Ngô Gia Lộc,Ngô Gia Phúc,Ngô Gia Thọ,

Ngô Thị Hòe,Ngô Thị Hai,Ngô Thị Sỏi,Ngô Thị Khay.

 

36  Ngô Gia Hồ            sinh sáu trai một gái.

36  Ngô Gia Lộc           sinh một trai hai gái

36  Ngô Gia Phúc         Ks, sinh một trai năm gái.

 

36 Ngô Gia Sơn (Pts),

36 Ngô Gia Hiền (Ks),

 

36 Ngô Gia Đài (Ks)

36 Ngô Gia Thuỷ

36 Ngô Gia Tính

36 Ngô Gia Hùng (Ks)

 

35 Ngô Gia Tự

Sinh ngày 3 tháng 12 năm 1908, thuộc dòng họ Ngô Gia -Tam Sơn huyện Tiên Sơn,nay là thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh,con trai Ngô Gia Du đỗ Tam trường, tham gia Đông kinh Nghĩa thục.Chi họ Ngô Gia gốc ở làng Bình Ngô huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hoá thiên cư ra Tam Sơn vào khoảng năm 1786.

Năm 1922 Ngô Gia Tự là học sinh trường Bưởi Hà Nội.Năm 1925 bị đuổi học vì tham gia đấu tranh cho bản án Phan Bội Châu.Cuối năm 1926 tham gia Việt Nam Cách mạng đồng minh hội.Năm 1927 sang Quảng Châu dự lớp huấn luyện của Tổng bộ do Nguyễn Ái Quốc giảng dạy.Năm 1928 làm Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh -Bắc Giang,tháng 8 tham gia Kỳ bộ,cùng năm thi đỗ Tú tài phần I.Năm 1929 đi tham gia phong trào Vô sản hoá,cùng năm đi Hương Cảng dự Đại hội thành lập Đảng cộng sản Việt Nam,tháng 9 vào Nam kỳ tham gia Kỳ uỷ lãnh đạo phong trào cách mạng.Ngày 31 tháng 5 năm 1930 bị thực dân Pháp bắt ở Thị Nghè,ngày 15 tháng 3 năm 1931 bị đày đi Côn Đảo.

Sau một thời gian bị cầm tù ở Côn Đảo, Ngô Gia Tự kết bè vượt ngục Côn Đảo để về đất liền, bị mất tích ngoài khơi,thực dân Pháp đã tìm kiếm khắp vùng biển,dùng đến máy bay đi tìm dấu vết,vẫn không tìm ra được dấu vết gì.

Thời ấy người ta đồn rằng có chiếc thuyền đánh cá của người Indonésia cứu được đưa về  không chết.

Ngô Gia Tự chưa có vợ con.Ông được liệt vào hàng Lãnh tụ tiền bối của Cách mạng Việt Nam.

 

30   Ngô Văn Đảng      Sinh Ngô Văn Hậu,Ngô Văn Xuân,Ngô Văn Thành.

 

31   Ngô Văn Thành     sinh  Ngô Văn Tiến,Ngô Gia Cậy.

32   Ngô Văn Tiến        sinh Ngô Giới.

33   Ngô Giới                sinh Ngô Mười.

34   Ngô Mười              sinh Ngô Bách.

35   Ngô Bách              (ls),sinh Ngô Gia Chinh.

36   Ngô Gia Chinh      sinh Ngô Gia Cầu.

 

32   Ngô Gia Cậy          sinh Ngô Gia Thiết.

33   Ngô Gia Thiết        sinh Ngô Gia Ái.                                                                           

34   Ngô Gia Ái            sinh Ngô Gia Phái.

35   Ngô Gia Phái         sinh Ngô Gia Kỳ,Ngô Gia Hanh,Ngô Gia Củng.

 

30   Ngô Văn Tráng      sinh Ngô Gia Hưng.

31   Ngô Gia Hưng       sinh Ngô Gia Cát.

32   Ngô Gia Cát          Tú tài kép,sinh Ngô Gia Đạt.

33   Ngô Gia Đạt          sinh Ngô Gia Hiên,Ngô Gia Phác,Ngô Gia Châu.

 

34   Ngô Gia Hiên        sinh Ngô Gia Hương.

35   Ngô Gia Hương     TUV Bắc Ninh,( ls), sinh Ngô Gia Niên.

36   Ngô Gia Niên        ls,sinh Ngô Gia Vinh

37   Ngô Gia Vinh        Đh.,sinh ba trai.

 

34   Ngô Gia Phác        sinh Ngô Gia Ngọc, Ngô Gia Thạch và hai gái.

35   Ngô Gia Ngọc       sinh ba con trai đã có cháu.

 

34   Ngô Gia Châu        sinh Ngô Gia Trinh,.

35   Ngô Gia Trinh        Đvcs 30-31, Tuv Bắc Giang, sinh Ngô Gia Tính.

36   Ngô Gia Tịnh         đã có cháu.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: